Diensten

Vindt u het lastig om overzicht te houden over uw inkomsten en uitgaven?

Weet u niet goed waar u ‘recht’ op heeft als het gaat om toeslagen en/of uitkeringen?

Heeft u schulden maar kunt u die niet (direct) terug betalen?

BEWINDVOERING
Wij zijn twee professionele bewindvoerders die de financiële belangen behartigen van mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen. Ook zijn wij lid van de branchevereniging voor NBBI wat voor u voor betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de branche stelt. In veel gevallen vragen wij zelf het bewind aan voor onze cliënten en werken daarbij samen met onze opdrachtgevers. Daarbij brengen wij als eerste de inkomsten & uitgaven in kaart. Heeft u schulden dan gaan we daar ook mee aan de slag om te kijken naar een duurzame oplossing. Ook kijken wij naar de wettelijke regelingen om te zien of u, als onze cliënt, daar recht op heeft. Naast het voeren van de financiële administratie zijn wij ook contactpersoon voor diverse instanties. Denkt u hierbij aan de gemeente, de belastingdienst, UWV en maatschappelijk werk. Ons doel is om uiteindelijk de rust en regelmaat in uw leven terug te brengen.

INKOMENSBEHEER
Meer dan Bewindvoering verzorgt het financieel beheer voor mensen die op eigen initiatief een overeenkomst met ons aan gaan. U draagt via een machtiging de verantwoordelijkheid over uw inkomen en vermogen aan ons over. Dit kan zonder beslissing van de kantonrechter. Ook kunt u zelf de overeenkomst met ons beëindigen en de machtiging weer intrekken. Vooraf spreken we af welke zaken wij u uit handen kunnen nemen en stellen wij een budgetplan op.

Wilt u meer informatie of wilt u zich bij ons aanmelden, neem dan contact met ons op. Uiteraard is een kennismakingsgesprek kosteloos.

WIJ GAAN VOOR KWALITEIT OMDAT U BELANGRIJK BENT

Werkwijze

Wij werken volgens de aanpak die de rechtbank van ons vereist. Dit is een standaardprocedure die bestaat uit verschillende stappen zodat we voor u het optimale kunnen realiseren. Op deze manier weten we zeker dat wij in korte tijd een compleet overzicht hebben van uw financiële situatie en u zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij gaan voor kwaliteit omdat u belangrijk bent.

Meer dan Bewindvoering

Aanpak

Voor ons is het eerste contact het allerbelangrijkste. Is er tussen u en ons een klik? Vertrouwt u mij en geeft u Meer dan Bewindvoering het vertrouwen om uw financiële zaken te gaan regelen? Als we deze vraag beide met ‘JA’ kunnen beantwoorden, start de samenwerking. Overigens is een kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos!

INTAKE

Daarna vindt het intakegesprek plaats. In dat gesprek leggen wij uit wat we voor u kunnen betekenen, hoe we het gaan aanpakken en hoe de procedure m.b.t. de rechtbank verloopt. Belangrijk in dit gesprek is dat wij samen met u en /of uw vertrouwenspersoon de aanvraag van onder bewindstelling indienen bij de rechtbank. Nadat het verzoekschrift is ingediend kan de rechter de beschikking afgeven o.b.v ‘de stukken’ (er vindt geen zitting plaats) of er vindt wel een zitting plaats na 4 tot 6 weken. Overigens is deze zitting zeer ontspannen en duurt het niet lang. Natuurlijk gaan wij met u mee. Na goedkeuring wordt de beschikking afgegeven en start het bewind.

UITVOERING BEWIND

Zodra het bewind start is ons hoofddoel om voor u zo snel mogelijk een stabiele financiële situatie te creëren. In deze fase zullen we de volgende werkzaamheden uitvoeren om uw zaken te behartigen:

> Als eerste brengen wij uw financiële situatie in kaart, daarbij kijken we naar de inkomsten, en controleren we of u alle wettelijke regelingen, zoals uitkeringen, bijzondere bijstand en toeslagen die voor u van toepassing zijn aangevraagd zijn. Indien dit niet het geval is, zullen we er samen met u voor zorgen dat dit alsnog gebeurt. Verder kijken we naar de uitgaven, en stemmen deze zoveel mogelijk af met uw inkomsten. Als laatste kijken we naar uw vermogen of schulden, zodat we hier een plan voor kunnen maken om deze te beheren, dan wel op te lossen.

> Wij zorgen voor een leefgeldrekening waar u wekelijks het gebudgetteerde bedrag op gestort krijgt. Wij nemen alle overige betalingen van u over en zorgen ervoor dat wij uw vaste lasten op tijd betalen.

> Wij informeren alle betrokken instanties en eventuele schuldeisers dat alle betalingen en post vanaf nu via Meer dan Bewindvoering zullen lopen. Dat geeft voor u direct een stukje rust.

Ons doel is om vooral stabiliteit te creëren in uw financiële situatie, zodat u tot rust komt. Onze uitdaging is om het zo goed mogelijk te doen. Waar wij ook naar streven is het vergroten van uw zelfredzaamheid. Dit betekent dat wij u willen laten zien en leren dat u wellicht ook een aantal dingen (weer) zelf kunt doen in de toekomst.

VERANTWOORDING

Om er zeker van te zijn dat wij ons werk goed doen, leggen wij jaarlijks rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Vanuit de brancheorganisatie NBBI, waar wij lid van zijn, zijn er hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk gesteld en dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. U kunt zelf ook de voortgang van uw dossier volgen door in te loggen op onze beveiligde omgeving. Hier kunt u altijd de huidige stand van zaken zien van uw financiële administratie. Wij vinden het belangrijk om transparant te werken.

Taken

Wij verlenen Meer dan financiële hulp!

Voor ons is het belangrijk dat u zo snel mogelijk de rust en regelmaat in uw leven terugkrijgt.

> Als wij uw bewind voeren dan kijken wij ook naar andere belangrijke zaken. Krijgt u wel waar u recht op heeft qua toeslagen en/of uitkeringen? Wij vragen, indien nodig, bijstand, uitkering(en), huur- en zorgtoeslag aan.

Wellicht heeft u recht op bijzondere bijstand en / of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

> In het geval van (beheersbare) schulden gaan wij betalingsregelingen treffen met de betrokken partijen.

> In het geval van problematische schulden gaan wij een aanvraag schuldhulpverlening doen bij de gemeente waar u woont.

Meer dan Bewindvoering

> Heeft u vermogen dan zorgen wij voor een doelmatige en veilige belegging.

> Wij doen de belastingaangifte (box 1) voor u.

> Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle vaste lasten doorbetaald worden zoals de huur, energie en water.

> We kunnen op uw verzoek ook andere taken regelen, maar dat spreken we met elkaar af. U kunt denken aan verhuizen, verkoop van een woning of het beheren van uw PGB.

Kernwaarden

Wij vinden het belangrijk om aan te geven wat u van ons kunt verwachten en waar wij voor staan.

MEER DAN…FINANCIËLE HULP

Met onze kennis op het gebied van financiële dienstverlening zijn wij een absolute meerwaarde voor u als onze cliënt. Wij zorgen ervoor dat wij snel handelen en met concrete oplossingen voor u komen.

Meer dan Bewindvoering

DIT BIEDEN WIJ U AAN: 

> Wij hebben een groot netwerk in zowel de bancaire als financiële dienstverlening.

> Wij kennen de trajecten die binnen de schuldhulpverlening worden gelopen.

> U krijgt van ons toegang tot uw dossier of op verzoek maandelijks een financieel overzicht.

MEER DAN…BETROKKEN

Wij geven u als cliënt persoonlijke aandacht als wij uw financiële zaken behartigen. U kunt rekenen op een goede bereikbaarheid, regelmatig contact en een transparante manier van werken.

DIT BIEDEN WIJ U AAN:

> Dagelijks telefonisch bereikbaar.

> Ook goed bereikbaar via whatsapp.

> Per mail krijgt u binnen 24 uur een reactie.

> Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

> Wij zijn ook bereikbaar en betrokken bij uw vertrouwenspersonen.

> In geval van nood kunt u ons altijd bereiken via ons noodnummer.

MEER DAN…PROFESSIONEEL

U kunt erop rekenen dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die gesteld zijn door de rechtbank aan professioneel bewindvoerders. Onze manier van werken sluit hier naadloos op aan. Professioneel werken is voor ons: daadkrachtig, oplossingsgericht, volgens de gestelde richtlijnen, maatwerk, pro actief en open, correcte communicatie.

DIT BIEDEN WIJ U AAN:

> Wij staan voor u klaar met raad en daad. Wij doen wat wij beloven binnen de gestelde tijd.

> We denken in oplossingen i.p.v in problemen. Kijken naar wat er wel kan i.p.v wat er niet kan.

> In ons werk houden we ons aan een vaste structuur. Dit begint bij de intake, aanvraag, beschikking en het onder bewind geplaatst krijgen, stabiliseren en indien van toepassing starten met de aanvraag schuldhulpverlening.

> We zetten ons pro actief in voor u als cliënt. Wij zullen uw dossier met regelmaat nalopen om te kijken waar we nog voordeel kunnen behalen voor u.

> Wij vinden het belangrijk om op een prettige manier te communiceren met u als cliënt en onze opdrachtgevers. Dat is voor ons open, luisteren, constructief en duidelijk.

Waarborgen kwaliteit

WIJ GAAN VOOR KWALITEIT OMDAT U BELANGRIJK BENT!

Wij realiseren ons dat mensen die beschermingsbewind aanvragen vaak kwetsbaar zijn. Wij willen het voor u en uw omgeving zo transparant en inzichtelijk mogelijk maken zodat wij ons werk uitstekend kunnen doen en een goede verantwoording af kunnen leggen. Om dit te realiseren stellen wij hoge eisen aan onszelf.

1.Universitair opgeleid.

Naast onze universitaire studies, houden wij onze kennis bij via permanente educatie in ons vakgebied.

2. Lid van de branchevereniging NBBI

Deze brancheorganisatie houdt toezicht op de kwaliteit van onze dienstverlening. Door de aanvullende kwaliteitseisen t.a.v de rechtbank kunt u er vanuit gaan dat u aan ons een betrouwbare partij heeft.

3. Verantwoording afleggen kantonrechter

Jaarlijks leggen wij aan de kantonrechter rekening & verantwoording af over elke cliënt t.a.v het gevoerde bewind.

4. Check door register accountant

Wij laten onze dossiers en bedrijfsvoering jaarlijks steekproefsgewijs checken door een register accountant.

5. Beveiligd dossierbeheersysteem

Onze klantgegevens zijn opgenomen in OnView, ons geautomatiseerde en goed beveiligde dossierbeheersysteem. Uiteraard houden wij rekening met de wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Goede bereikbaarheid

Wij zijn de hele week goed bereikbaar voor u. Wij hebben met elkaar goede afspraken gemaakt als het gaat om vervanging ten tijde van afwezigheid. U zult daar geen hinder van ondervinden.

7. Professionele klachtenprocedure

Om onze cliënt een gevoel van onafhankelijkheid te geven, hebben wij ook een professionele klachtenprocedure ingericht. Wij gaan er vanuit dat wij bij onenigheid samen tot een oplossing komen. Mocht dat toch niet lukken dan kan de cliënt zich richten tot de branchevereniging NBBI of de kantonrechter. Wij staan onze cliënten bij in dit proces en helpen ze de juiste weg te bewandelen.

Vergoeding

De werkzaamheden die wij voor u verrichten worden vergoed tegen een vast tarief dat jaarlijks door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt vastgesteld. Om het juiste tarief voor u te bepalen kijken we naar een aantal zaken; de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden), samenstelling van het huishouden (één of meerdere personen). Tijdens het intake gesprek wordt besproken welk tarief wij zullen hanteren. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, is het mogelijk om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente. Wij zullen dit uiteraard voor u regelen.

De tarieven 2022 staan inclusief btw vermeld.

Eenpersoonsbewind
Standaard: € 125,53
Problematische schulden: €162,44
Opstartkosten: € 709,06

Tweepersoonsbewind
Standaard: € 150,54
Problematische schulden een persoon: € 172,72
Problematische schulden beide personen: € 194,81
Opstartkosten: € 850,63

Extra werkzaamheden
Uurloon:  € 88,61
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 266,20
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 319,44

Over Ons

Meer dan Bewindvoering, praktijk voor professionele bewindvoering en inkomensbeheer, is opgericht door Maureen Baas en Nathalie Jonk.

Onze missie is om kwetsbare mensen financieel te helpen, waarbij ons doel is om hun zelfredzaamheid, waar dat kan, weer terug te geven. Wij doen ons best om daarin te helpen.

Wij zijn twee professionals met veel ervaring in de financiële dienstverlening. Daarnaast hebben we allebei een universitaire studie genoten. Wat ons bindt is onze betrokkenheid richting de maatschappij, onze manier van werken en energie. Deze combinatie maakt dat wij alles in huis hebben om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

drs. Maureen Baas

Na mijn studie Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, ben ik jarenlang werkzaam geweest in de (financiële) dienstverlening en dan met name de bancaire sector. Ook in mijn rol als ondernemer op het gebied van ‘gezond leven, bewust leven’, ben ik altijd verantwoordelijk geweest voor de financiële kant. Voor mij is het nu tijd om toe te geven aan iets waar ik veel energie van krijg en waarvan ik weet van absolute toegevoegde waarde te zijn. De combinatie om iets te kunnen betekenen voor een ander op financieel gebied.

Graag maak ik met u kennis zodat wij samen uw financiën op orde kunnen krijgen. Mijn doel is om zo overzichtelijk mogelijk te werken zodat u wellicht ook zelf weer zaken op kunt pakken. Ik ben een actief en zelfstandig persoon die doorgaat waar de meeste mensen stoppen. En het mooie is dat dit nu niet voor mijzelf is, maar voor iemand anders.

Kwaliteiten: sociaal, pro-actief, daadkrachtig, oplossingsgericht, hands on mentaliteit

Wilt u kennis met mij maken? Belt u dan naar 020 214 80 01, of mail naar maureen@meerdanbewindvoering.nl. Voor meer werkervaring kunt u mijn LinkedIn profiel bekijken.

Nathalie Jonk MBA

Na mijn studie Management, Economie en Recht in Utrecht heb ik jarenlang in de financiële dienstverlening gewerkt, bij verschillende onderdelen van een bank. Naast mijn werk heb ik aan de Nyenrode Business Universiteit een MBA opleiding gevolgd, welke mij heeft geholpen om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Sinds 2010 ben ik ondernemer in de duurzame sector. Na zes jaar heb ik de switch gemaakt naar het inzetten van mijn financiële en zakelijke capaciteiten voor een meer maatschappelijk sociaal doel; bewindvoering.

Mijn doel is om mensen in een moeilijke periode van hun leven, zo goed mogelijk bij te staan, door hen te ontzorgen op financieel vlak. Mijn wens is dat de personen die ik zal helpen later weer in staat zullen zijn hun eigen zaken te beheren. Ik zal mij daarom ook inzetten voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van mijn cliënten.

Kwaliteiten: ondernemend, doortastend, oplossingsgericht, betrokken, creatief

Wilt u kennis met mij maken? Belt u dan naar 020 214 80 01, of mail naar nathalie@meerdanbewindvoering.nl. Voor meer werkervaring kunt u mijn LinkedIn profiel bekijken.

Bereikbaarheid & contact

Telefoon

Wij zijn telefonisch bereikbaar via dit nummer:
020 214 80 01

Wilt u direct in contact komen met een van ons:
Nathalie: 06-40720236
Maureen: 06-17520540

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 17:00.

Mailen

Ook kunt u ons een email sturen met uw vraag, waarop u binnen 24 uur een antwoord krijgt. Info@meerdanbewindvoering.nl

Bedrijfsgegevens

Meer dan Bewindvoering
Postbus 1666
1000 BR Amsterdam

KVK: 66188571
BTW: NL856433822B01
IBAN: NL38ABNA0610208543

Privacyreglement & klachtenprocedure

Privacyreglement

Het privacy reglement van Meer dan Bewindvoering kunt u hieronder lezen.

Privacyreglement Meer dan Bewindvoering

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure vindt u hieronder.

Klachtenprocedure Meer dan Bewindvoering